Gedragscode AMP Football Belgium (vanaf 1 januari 2022)
Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de vereniging dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.


De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport

 • De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

 

 

De gedragsregels

Algemeen

Van een lid wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de sportorganisatie en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie.
In het bijzonder respecteert het lid minstens de volgende gedragsregels.

 • Het lid zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Hij/zij creëert een omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Het lid is open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak.
 • Het bestuur kent en handelt naar de regels en de richtlijnen. Ze informeert de sporter en begeleiders erover (door ze bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden.
 • Het bestuur gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds een correcte belangenafweging maken.
 • Het lid is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • Het lid respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • Het lid is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is.
 • Het lid neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt het lid dit onmiddellijk aan een lid van het bestuur van de sportorganisatie / ethische commissie van de voetbalbond / ….
 • Het lid stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging.
 • In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt het lid geen alcohol en rookt hij/zij niet.

 

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter, die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

 • Het lid neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
  • Het lid zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer. Dit moet onmiddellijk gemeld worden aan de club API (AanspreekPersoon Integriteit).
  • Het lid zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. Het lid zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
  • Het lid houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
  • Het lid mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
 • Het lid zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag (bij de API). Het lid mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Het lid zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. Het lid zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal het lid:
  • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
  • de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.
  • de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
 • Het bestuur zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal het bestuurslid:
  • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
  • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
 • Het lid zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

De Speler

 • De speler is een van de belangrijkste leden van deze organisatie en er wordt dan ook verwacht dat hij het goede voorbeeld geeft.
 • De speler is sportief en gedraagt zich ook zo op en buiten het veld.
 • De speler is een team player en als onderdeel van het team helpt en steunt hij zijn medespelers op en rond het veld op een positieve manier.
 • De speler toont inzet en gedrevenheid om te winnen met respect voor de tegenstander, de teamgenoten, scheidsrechter en zichzelf waarbij FAIRPLAY de hoogste prioriteit geniet.
 • De speler respecteert en leeft de wedstrijdregels na.
 • De speler aanvaardt en respecteert de beslissingen van de scheidsrechter en vermijdt iedere verbale discussie met de scheidsrechter (fouten maken is menselijk en scheidsrechters zijn ook maar mensen).
 • De speler zal geen discriminerend gedrag, onbehoorlijke taal gebruiken en agressieve gebaren uiten tegenover teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters.
 • De speler zal zowel voor de match als na de match de hand schudden van tegenstander en scheidsrechter.
 • De speler dient zichzelf steeds te kunnen beheersen in welke omstandigheden ook en zal zich onthouden van vechtpartijen en deze ook niet uitlokken.
 • De speler zal zijn krukken nooit gebruiken als wapen, de krukken dienen om mee te lopen en niet om te vechten.
 • De speler mag een overwinning vieren met zijn team, maar zal de tegenpartij nooit provoceren
 • De speler zal zich ook bij verlies sportief opstellen tegenover teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters.
 • De speler zal niet ingaan op onsportief gedrag van de teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters en zal dit gedrag niet beantwoorden op een onsportieve manier.
 • De speler heeft de moed om zijn eigen fouten of tekortkomingen onder ogen te zien en dit met teamgenoten, bestuur, medewerkers, familie te bespreken (zelfkennis is het begin van alle wijsheid).
 • De speler die zich tijdens een activiteit schuldig maakt aan een misdrijf (vandalisme, diefstal, vechten, enz.) zal gesanctioneerd worden.
 • De speler zal de afspraken die in clubverband en in functie van de organisatie gemaakt worden naleven en zich ook steeds positief uitlaten ten opzichte van de organisatie en zijn leden.
 • De speler engageert zich om actief deel te nemen aan activiteiten die de organisatie organiseert of deelneemt in binnen- en buitenland en zal zich volwassen gedragen en met fierheid - als lid van de nationale ploeg - België vertegenwoordigen.
 • De speler distantieert zich van het gebruik van verboden middelen die prestatie bevorderend kunnen werken, bij twijfel of een bepaalde medicatie of andere substantie doping bevat, dient de speler steeds zijn huisarts te raadplegen.
 • De speler zal geen verdovende middelen gebruiken en ook niet verhandelen (dealen).
 • De speler kan onderworpen worden aan een dopingcontrole door de antidopingcommissie.

AMP Football Belgium valt onder de gedragscode van de RBFA, UEFA, FIFA en het BOIC.

Organisatorisch

 • De speler zal steeds zijn deelname/niet deelname aan een activiteit bevestigen via één van de vele communicatiekanalen die voor handen zijn (mail, sms, telefoon, enz.).
 • De speler zal steeds tijdig aanwezig zijn op de activiteiten die georganiseerd worden, bij overmacht gelieve steeds iemand van de organisatie te verwittigen. Indien de speler regelmatig te laat komt of afwezig is, zal er een verslag worden opgemaakt en kan dergelijk gedrag ook gesanctioneerd worden.
 • Een speler ouder dan 12 jaar dient bij iedere activiteit een geldig identiteitsbewijs te kunnen voorleggen. Een speler jonger dan 12 jaar dient vergezeld te zijn van een ouder of voogd, zoniet kan er niet deelgenomen worden aan de activiteit
 • de speler zal nooit waardevolle spullen onbewaakt achterlaten tijdens een activiteit. De organisatie kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal. Er zal steeds een mogelijkheid voorzien worden om de waardevolle spullen op te bergen, zodat ze gezamenlijk bewaard kunnen worden
 • De speler toont respect voor het werk en de inzet van de organisatie, het bestuur en de medewerkers die ervoor zorgen dat de speler AMP Football kan beoefenen want dit is niet zo vanzelfsprekend zoals het lijkt.
 • De speler toont respect voor het materieel, de accommodatie (terreinen, douches, kleedkamers enz.) en de middelen die hem ter beschikking worden gesteld of waarvan hij gebruik maakt om AMP Football te kunnen uitoefenen. Het materieel zal dan ook in perfecte staat worden teruggegeven, verzameld of op de juiste locatie worden gedeponeerd, de accommodatie wordt in een nette staat achtergelaten en afval wordt in de desbetreffende afvalcontainers gedeponeerd.
 • De speler zal zijn supporters aanzetten om de wedstrijd bij te wonen en op een positieve, sportieve en respectvolle manier de spelers aan te moedigen. Ingeval supporters onsportief gedrag vertonen zal desbetreffende speler hen hierover aanspreken.

 

Actieve leden (niet spelers)

Onder actieve leden wordt verstaan de personen die deel uitmaken van het dagelijks bestuur, trainers, hulptrainers en medewerkers van het AMP Football Belgium team in welke hoedanigheid dan ook.

Ook deze personen dienen zich steeds sportief en respectvol te gedragen tegenover spelers, scheidsrechter, familie en supporters in en rond het veld. Deze actieve leden zullen net zoals de spelers de bovenstaande gedragscode respecteren.

 

Sancties

De speler of het actief lid die bovenstaande gedragscode niet naleeft of respecteert zal gesanctioneerd worden door AMP Football Belgium. De aard en duur van de sanctie zal worden bepaald naargelang het vergrijp waaraan de speler of het actief lid zich schuldig maakt. Voor zware vergrijpen kan AMP Football Belgium een interventie van de politie vragen. De sanctie kan variëren van een schorsing tot ontslag uit de organisatie.

 

Communicatie

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en ze (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd en worden uitgedragen.

Deze gedragscode zal dan ook gepubliceerd worden op onze website: www.ampfootballbelgium.com zodat iedere bezoeker weet waarvoor AMP Football Belgium staat.

 

Sociale media is een nuttig communicatie middel waarvan AMP Football Belgium ook gebruik maakt om spelers, geïnteresseerden, familie en anderen informatie te verschaffen. We willen dan ook vragen aan de speler en het actief lid om enkel positieve informatie te posten en geen boodschappen te brengen die tegen deze gedragscode ingaan of kunnen provoceren.

Voetbal is tof en moet tof blijven.